Tři Králové – konec Vánoc a začátek masopustu

Se svátkem Tří králů se loučíme s obdobím Vánoc. Tradičně se sklízí stromeček a vánoční výzdoba. Podle lidových zvyků a obyčejů začíná období masopustu. Všichni víme, že tento svátek je, stejně jako Vánoce, svátek křesťanský. Kdo vlastně byli Tři králové či snad chcete-li Mudrci z Východu? Co je to Epifanie? A co vlastně králové Ježíškovi přinesli? A víte, co to vlastně znamená to K, M a B, co píšou koledníci na dveře? Na to vše a ještě více se v našem dnešním článku o Třech králích, jež mají “svátek” 6. ledna podíváme.

6. leden – 12. a poslední den Vánoc

Tento den se slaví Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též Epifanie (Zjevení).  Tento svátek má původ ve liturgické tradici a zahrnuje oslavu křtu Ježíše Krista, klanění mudrců – Tří králů –  v Betlémě a první zázrak – proměna vody ve víno na svatbě v Kaně galilejské.  Tímto dnem také končí vánoční období, avšak v církvi římskokatolické končí vánoční období až následující nedělí svátkem Křtu Páně. 

Kdo, kolik a kdy vlastně přišel?

O třech bezejmenných mudrcích se dozvídáme z Matoušova evangelia “Když narodil se Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili …”. Na základě Žalmu 72  “...Všichni králové se mu budou klanět…"  jim poté byl “zvýšen status” právě na krále. Ale ani jednou se neobjevuje jejich přesný počet, ten byl nakonec z nejistých 2 až 12 mudrců stanoven podle počtu darů na 3. Trojka je také klíčové číslo křesťanství. Údajně také tito mudrcové pocházeli z Persie, což se později projevovalo na jejich oděvu ve kterém byli vyobrazováni. Tito králové byli pohanští hvězdáři, jež do Betléma přivedla právě hvězda zvěstující narození spasitele. Kdy však došli do Betléma je stále otázkou. V den Ježíšova narození by to nestihli, neboť hvězda se objevila až právě v ten den. Teologové se shodují že do Betléma mohli přijít v rozmezí jednoho týdne až dvou let po Ježíšově narození.  

Kašpar, Melichar, Baltazar

Tito tři králové zřejmě dostali jména až někdy v 7. století. Jsou považováni za patrony poutníků a hříšníků. Každý král představuje určité období život a také zastupuje jeden kontinent. Kašpar – Casparus, je považován za nejmladšího z výpravy. Bývá vyobrazován s černou pletí, oblečen do širokých kalhot, dlouhého pláště a na hlavě má šátek s korunou. Symbolizoval africký kontinent a jeho jméno znamená nosič či strážce pokladů – přinesl zlato.  Melichar – Melchior/ Melkon, představuje stáří. Symbolizuje evropský kontinent a bývá tradičně oděn do červeného pláště s korunou na hlavě.  Baltazar – Balthasar, zastupoval asijský kontinent a jeho jméno znamená ochraňuj život králi. Na hlavě má na vyobrazeních turban s korunkou.

Dary tří králů

Je opravdu velmi obtížné zařadit jednotlivé krále, protože jejich podoba i stáří byla často v různých legendách a pověstech zaměňována. U nás se za nejstaršího považoval Kašpar a Melichar byl nejmladší. Navíc za krále s černou pletí byl považován Baltazar.

Do Betléma poklonit se Ježíši Kristu, a tím mu vzdát tu nejvyšší čest, protože se jinak Židé klaněli jen Bohu nepřišli mudrcové s prázdnou. Kašpar přinesl zlato. To symbolizovalo královskou důstojnost. Dalším darem bylo kadidlo které přinesl Melichar, to bylo znakem božství. A posledním darem byla myrha, kterou přinesl Baltazar, ta měla zvěstovat Ježíšovo budoucí utrpení a pohřbení. 

Zkratka na dveřích

K + M + B a aktuální rok, to píšou kolednici posvěcenou křídou na dveře. Ale nenechte se mýlit. Nejen, že písmena K, M, B nestojí místo jmen Kašpar, Melichar, Baltazar ale navíc ani znaménko “+” tam nepatří. Správný zápis je takovýto: K✝M✝B✝

Písmena stojí jako zkratky latinského výrazu Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná a tři křížky mezi písmenky symbolizují Svatou trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Tříkrálová sbírka

S tradicí koledování je spojená také Tříkrálová sbírka Arcidiecézní charity. Ta na území České republiky probíhá již od roku 2000. Tato celonárodní sbírka probíhá právě od 6. ledna. Alespoň tři dobrovolníci, zpravidla děti, oblečené za Tři krále chodí v doprovodu dospělé osoby opatřené průkazem koledníka a zapečetěnou kasičkou s logem sbírky a vybírají peníze na dobročinné účely.  Každoročně se této akce účastní desetitisíce dobrovolníků a peníze ze sbírky putují k potřebným (nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, pomoc do zahraničí). Na této sbírce se každoročně vybere několik desítek milionů korun. Nejvíce se doposud vybralo v roce 2019 a to přes 119 milionů korun. 

Pranostiky

Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.

Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.

Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.

Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.

Padají-li na Tři krále sedláci (velké sněhové vločky, bude dobrá úroda.

Tři králové pouštějí vodu na pole.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz